Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Декан факултета:

Проф. мр Естер Милентијевић

+381 28 497 922

  Продекан ликовног одсека:

Проф. др ум. Сузана Вучковић

+381 28 497 924

 Продекан музичког одсека:

Проф. др Драгана Сарајлић

+381 28 497 924

Продекан драмског одсека:

Проф. мр Андријана Виденовић

+381 28 497 924

 

Факултет уметности има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе. Организација Факултета је примерена карактеру и врсти делатности, у складу је са високим образовањем и усклађена је са потребама рада.

Орган управљања је Савет факултета, који се састоји од седамнаест чланова. Орган пословођења је декан. Декан за свој рад одговара Савету, а именује продекане и студента продекана на предлог студентског парламента и  шефове катедара.

Деканат је седиште  и канцеларија декана, а ради заузимања ставова о питањима из свог делокруга, формиран је декански колегијум. Секретаријат је ненаставна организациона јединица која обавља управно  правне,  библиотечке, финансијске, стручно-административне и техничке послове.

Стручни органи Факултета су:

- Наставно уметничко – научно веће ( Веће факултета ),

- Изборно веће и Веће катедара.

Наставно уметничко – научно веће се састоји од тринаест  чланова, и чине га декан, продекани, шефови катедри и један сарадник.

Изборно веће одсека – департмана чине наставници и сарадници одсека – департмана, и то:

- Изборно веће ликовног одсека – департмана,

- Изборно веће музичког одсека – департмана,

- Изборно веће драмског одсека – департмана.

Студентски парламент је орган путем кога студенти остварују своја права и штите интересе на Факултету.